Saxony Sandton – Iyer Architects – Saxony Developments

saxony03 Og-Small-38 Og-Small-22 Og-Small-29 Og-Small-6 IMG_4123 IMG_4111 Og-Small-1 IMG_4097  IMG_4041 IMG_4120 IMG_4055